1 Ändamål.
1,1
Klubbens huvudsakliga uppgift är att stimulera flygintresset och verka
för medlemmarnas trivsel och gemenskap samt för tillgång till bra
flygfält.

1,2
Klubben skall även verka för att medlemmarna vinnlägger sig om ett
gentlemannamässigt, ansvarsfullt och hänsynsfullt uppträdande gentemot
såväl andra modellflygare som allmännheten.

1,3
Genom olika aktiviteter såsom PR-verksamhet, utbildning, studiebesök
etc. skall klubben främja modellflyghobbyn och flygintresset.

2 Firma.
2,1
Klubbens firma är Åhus Modellflygklubb och tecknas av ordföranden
och de ledamöter styrelsen förordnar.

3 Medlemskap.
3,1
Medlemskap beviljas av styrelsen, och är maximerat till 30 medlemmar.

3,2
Medlemskap kan beviljas person som förklarar sig villig och kan
förväntas följa dessa stadgar.

3,3
Medlem som inte rättar sig efter klubbens stadgar och andra av klubben
meddelade anvisningar eller regler, eller som uppträder på sådant
sätt att han skadar klubbens eller modellflygets anseende kan
uteslutas ur klubben.

3,4
Uteslutning av medlem prövas av årsmöte eller extramöte.

3,5
Medlem är seniormedlem från och med det kalenderår vederbörande fyl-
ler 26 år. Yngre medlem är juniormedlem.

3,6
Medlemsavgift fastställes vid årsmöte.

4 Möten.
4,1 Klubbmöte hålls i första hand för att främja gemenskapen inom klubben.
Minst 4 st möten per år
Klubbmöte hålls vid tidpunkter som styrelsen beslutar.
Styrelsemöte skall hållas mnst 2 per år.

4,2,1
Årsmöte är klubbens högsta beslutande instans och skall hållas minst
en gång per år. senast den 30 Januari.

4,2,2
Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig och kungöras minst en
månad före mötetes hållande.

4,2,3
Till årsmöteskallelse skall fogas förslag till dagordning.

4,3
Extramöte hålles mellan två årsmöten när styrelsen så finner påkallat.

5 Styrelse.
5,1 Klubbstyrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör,
samt det ytterligare antal ledamöter årsmöte beslutar. Samma ledamot
kan ha två uppdrag. Styrelsen skall dock alltid bestå av minst tre
personer.

5,2
Styrelsen väljs för en tid av minst ett år.

5,3
Utöver styrelsen skall finnas minst en suppleant.

6 Ekonomisk förvaltning.
6,1
Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet klubbens medel.

6,2
Kassören gör på eget ansvar utbetalningar avseende löpande ut-
gifter. Utbetalningar av större enstaka poster görs endast efter
beslut av styrelse eller årsmöte.

6,3
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revision
minst två veckor före det årsmöte eller extramöte vid vilket klubbens
ekonomi skall behandlas.

6,4
Räkenskaperna skall omfatta ett kalenderår eller annan tidrymd
som styrelsen av särskild anledning kan finna skäl att besluta.

7 Revision.
7,1
I anslutning till val av styrelse skall väljas två revisorer jämte en
suppleant. Räkenskaperna skall revideras före det möte vid vilket
klubbens ekonomi skall behandlas. Vid mötet skall revisorerna avge
Revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för
styrelsen.

8 Stadgeändring.
8,1
Ändring av dessa stadgar skall godkännas vid två av varandra
följande årsmöte eller extramöte som hålls med minst fyra veckors
mellanrum.